Regulamin

Regulamin
Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii
pod tytułem
„Prawo karne wobec wyzwań współczesności”

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, organizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa
  i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą z siedzibą w Rzeszowie, w dniach 27-29 września 2018 roku.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1) Konferencja – Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkole Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, w dniach 27-29 września 2018 roku, na zasadach określonych w Regulaminie,
  2) Organizator – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14,
  3) opłata konferencyjna – opłata za udział w Konferencji zgodnie z § 4 Regulaminu,
  4) dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika,
  5) Uczestnik – osoba, która zgłosiła udział w Konferencji,
  6) notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca Konferencji lub wydarzeń związanych z Konferencją,
  7) Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
  8) Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady i warunki organizacji Konferencji oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
  9) rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji,
  10) siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, itp.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

§ 2

Rejestracja i przeglądanie strony internetowej Konferencji wymaga połączenia z Internetem.

 

REJESTRACJA

 

§ 3

 1. Rejestracji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem wypełnienia formularza dostępnego pod adresem URL: https://zjazdkatedr2018.wspia.eu/rejestracja/ .
 2. Warunkiem udziału w Konferencji jest zapoznanie się z treścą niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień.

 

CENA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 

§ 4

 1. Udział w Konferencji jest płatny. Opłata za udział określona jest na stronie internetowej Konferencji.
 2. Opłata konferencyjna, o której mowa w ust. 1, obejmuje udział w Konferencji, materiały konferencyjne oraz posiłki.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania oraz innych kosztów zastrzeżonych przez Organizatora.

 

ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI I PRZEBIEG

 

§ 5

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu oraz wniesienie w terminie opłaty kongferencyjnej.
 2. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmowane są w terminie określonym na stronie internetowej Konferencji.
 3. Potwierdzeniem udziału w Konferencji jest przyjęcie prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego przez Organizatora.
 4. Brak udziału w Konferencji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku dokonania zapłaty za udział.
 5. Organizator może odmówić uczestnictwa w Konferencji Uczestnikowi, który nie wniósł opłaty za udział w Konferencji w terminie. W płaty uważa się za dokonane z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora.
 6. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji. dla Uczestnika.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku w formie zdjęć, nagrań audio-video i transkryptów w trakcie Konferencji z udziałem Uczestnika. Organizator może wykorzystywać zdjęcia/nagrania/fragmenty transkryptów z wizerunkiem Uczestnika w celach marketingowych i promocyjnych. Uczestnik, który nie wyraża zgody na publikacje przedstawiające wyłącznie jego/jej wizerunek na zdjęciu/nagraniu lub fragmencie transkryptu, zobowiązany jest do zawiadomienia Organizatora, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do przesyłania Notyfikacji, zgodnie z Polityką Prywatności.

 

OCHRONA DANYCH

 

§ 6

 1. Organizator jest administratorem danych, udostępnionych przez Uczestników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator używa protokołu szyfrowania komunikacji SSL.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
  2) zgodnie z Polityką Prywatności,
  3) w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Konferencji,
  4) w sposób nienaruszający praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i celu na podstawie udzielonej zgody przez Uczestnika.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu.
 6. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
  2) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
  3) brak możliwości dojazdu Uczestnika na Konferencję,
  4) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, spowodowane na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
  5) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, spowodowane na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które Organizator nie miał wpływu,
  6) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, spowodowane na skutek odwołania Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej.
 2. Uczestnik bierze udział w Konferencji na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

§ 8

 1. Tytuł i program Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
 2. Oznaczenia i materiały, określone w ust. 1, nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą wprowadzić w błąd osób trzecich.
 3. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

 1. Organizator udostępnia treść niniejszego Regulaminu przed rejestracją Uczestnika do udziału w Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka Prywatności dotyczy działania strony internetowej Konferencji, znajdującej się pod adresem URL: https://zjazdkatedr2018.wspia.eu/polityka-prywatnosci/ oraz wysyłania Notyfikacji i zakresu przetwarzanych danych. Definicje określone w Regulaminie należy stosować do Polityki Prywatności. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Organizatorem jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Cegielniana 14.
Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności prosimy o niekorzystanie ze strony internetowej oraz rezygnację z udziału w Konferencji.

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Organizator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych. Na etapie Rejestracji i przeglądania strony internetowej https://zjazdkatedr2018.wspua.eu/ używany jest protokół SSL.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie odpowiednimi przepisami prawa, Regulaminem i Polityką Prywatności.
 3. Zakres zbieranych danych:
  1) dane udostępniane są dobrowolnie i wprowadzone na etapie Rejestracji (imię, nazwisko,stopień/tytuł naukowy, adres e-mail, telefon komórkowy, stanowisko, dane firmy, data i godzina zapisu, adres IP),
  2) cookies zapisywane są w urządzeniach końcowych (tzw. „ciasteczka”),
  3) logi serwera www zbierane są przez operatora (WSPiA).

DANE Z REJESTRACJI

 

 1. Dane osobowe podane są w formularzu rejestracyjnym przez Uczestnika.
 2. Dane Uczestników nie są udostępniane osobom trzecim chyba, że Uczestnik wyrazi na to pisemną zgodę.

COOKIES

 

 1. Organizator korzysta z cookies Google Analytics. Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Cookies wykorzystywane są na potrzeby tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystając ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Szczegółowe informacje na temat zasad działania Google Analtytics można znaleść pod adresem URL: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl .
 3. Cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe powiązane z Google do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki osoba korzystająca ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie w celu wyświetlania Tobie reklam Konferencji na innych stronach www.
 4. Możesz poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Możesz zdecydować o tym poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wystarczy wyłączyć obsługę cookies.

LOGI SERWERA

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach osób przeglądających stronę internetową Konferencji podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania,
  b) czas wysłania odpowiedzi,
  c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej Konferencji nastąpiło przez odnośnik,
  f) informacje o przeglądarce osoby oglądającej naszą stronę internetową,
  g) informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

 

Dane podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

NOTYFIKACJE

 

Rodzaj Notfikacji – komunikatów – Sposób komunikacji
Potwierdzenie Rejestracji – e-mail
Zapytanie lub zapytania związane z Konferencją – e-mail
telefon w przypadku braku odpowiedzi na – e-mail
Informacja o zbliżającym się terminie Konferencji – e-mail,
telefon
Informacja o braku odnotowania płatności – e-mail,
telefon